Jesteśmy grupą kreatywnych osób, którym na sercu leży pomyślność Pomorza Środkowego

Tu mieszkamy, tu jest nasz dom i wiemy, że nikt go za nas nie urządzi.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą kreatywnych osób, którym na sercu leży pomyślność Pomorza Środkowego. Tu mieszkamy, tu jest nasz dom i wiemy, że nikt go za nas nie urządzi. Wierzymy, że idea rozwoju zrównoważonego jest właściwą alternatywą dla naszego społeczeństwa, naszej gospodarki i środowiska naturalnego.  Z tego powodu zaangażowaliśmy się w różnego rodzaju projekty wspierające tę ideę.
Reprezentujemy różne środowiska, różne poglądy i doświadczenia, ale łączy nas wspólna troska o nasze najbliższe otoczenie. Chcemy dla nas i dla naszych najbliższych uczynić świat choć odrobinę lepszym, a nasze credo brzmi: „Do aktywnych świat należy”. Zapraszamy do współpracy wszystkich myślących podobnie i gotowych poświęcić trochę swojego czasu dla dobra wspólnego.

Nasze cele statutowe

1. Głoszenie idei wolności, równości, tolerancji, praworządności i solidarności jako podstawowych wartości współczesnego świata.

2. Wsparcie zrównoważonego rozwoju (w dziedzinie: gospodarczej, społecznej i środowiskowej), postępu cywilizacyjnego i krzewienie demokracji w obszarze działania Stowarzyszenia.

3. Likwidacja barier mentalnych, stereotypów, uprzedzeń, złych nawyków, fobii itp., hamujących rozwój grup społecznych i jednostek.

4. Stałe podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, poszanowania prawa, ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego oraz ekologii.

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie patologiom i wyrównywanie szans różnych grup społecznych.

6. Promowanie aktywnych postaw życiowych, innowacyjności i kreatywności.

7. Przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie rozwoju gospodarczego i promowanie przedsiębiorczości, mobilizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.

8. Działania wspierające naukę, edukację, oświatę i wychowanie, a także kulturę i sztukę.

9. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, promocja zdrowia, kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.

11. Wspieranie w szczególności wszelkich inicjatyw nakierowanych na realizację w/w celów w odniesieniu do dzieci, młodzieży i seniorów.

12. Promocja Koszalina oraz Pomorza Środkowego w kraju i za granicą.

13. Integracja społeczna mieszkańców ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie;

14. Działalność szkoleniowa, informacyjna i promocyjna mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację zawodową ze szczególnym naciskiem na mieszkańców obszarów wiejskich;

15. Rozwój zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym.

16. Aktywizacji zawodowa mieszkańców w celu poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie.

17. Rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie, młodzież oraz seniorów.

0 %

Server uptime and no cluster on perfomance  

0 +

Tutorials to get you started wit our product

0 %

Customers are happy with our product

0 hr

24×7 we are live to provide support for our product

Aktualności

Nasze projekty

Nasza oferta

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Najnowsze zamówienia

Zamówienie nr 02/2020

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców działań  w ramach projektu „Senior-Lider” sfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  na lata

Czytaj więcej »

Rozeznanie rynku nr 1/2020

Rozeznanie rynku nr 1/2020.  Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców modułów warsztatowych: 1. „Zastosowanie IT w działalności NOG”, 2. „E-marketing w 3 sektorze”,

Czytaj więcej »

Rozeznanie rynku r 01/2019

Rozeznanie rynku nr 01/2019   Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców  warsztatów, koordynacji projektu, cateringu, zakupu cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektu oraz wykonania i

Czytaj więcej »