Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój został zdefiniowany w Raporcie Brundtland z 1987 r. Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość” jako „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Zrównoważony rozwój oznacza zatem, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych. Model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). [pl.wikipedia.org] W tym sensie „zrównoważony” oznacza dla nas „harmonijny”. Tym się zajmujemy.

Dystansujemy się od późniejszych interpretacji tego pojęcia i od wykorzystania go w ideologii klimatyzmu, koncepcji „społeczeństwa otwartego” czy Wielkiego Resetu. Niektóre zastosowania idei rozwoju zrównoważonego stanowią nadużycie lub są wręcz szkodliwe.

Kim jesteśmy ?

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą kreatywnych osób, którym na sercu leży pomyślność Pomorza Środkowego. Tu mieszkamy, tu jest nasz dom i wiemy, że nikt go za nas nie urządzi. Wierzymy, że idea rozwoju zrównoważonego jest właściwą alternatywą dla naszego społeczeństwa, naszej gospodarki i środowiska naturalnego. Z tego powodu zaangażowaliśmy się w różnego rodzaju projekty wspierające tę ideę.
Reprezentujemy różne środowiska, różne poglądy i doświadczenia, ale łączy nas wspólna troska o nasze najbliższe otoczenie. Chcemy dla nas i dla naszych najbliższych uczynić świat choć odrobinę lepszym, a nasze credo brzmi: „Do aktywnych świat należy”. Zapraszamy do współpracy wszystkich myślących podobnie i gotowych poświęcić trochę swojego czasu dla dobra wspólnego.

Nasze cele statutowe

 1. Głoszenie idei wolności, równości, tolerancji, praworządności i solidarności jako podstawowych wartości współczesnego świata.
 2. Wsparcie zrównoważonego rozwoju (w dziedzinie: gospodarczej, społecznej i środowiskowej), postępu cywilizacyjnego i krzewienie demokracji w obszarze działania Stowarzyszenia.
 3. Likwidacja barier mentalnych, stereotypów, uprzedzeń, złych nawyków, fobii itp., hamujących rozwój grup społecznych i jednostek.
 4. Stałe podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, poszanowania prawa, ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego oraz ekologii.
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie patologiom i wyrównywanie szans różnych grup społecznych.
 6. Promowanie aktywnych postaw życiowych, innowacyjności i kreatywności.
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie rozwoju gospodarczego i promowanie przedsiębiorczości, mobilizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.
 8. Działania wspierające naukę, edukację, oświatę i wychowanie, a także kulturę i sztukę.
 9. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, promocja zdrowia, kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.
 11. Wspieranie w szczególności wszelkich inicjatyw nakierowanych na realizację w/w celów w odniesieniu do dzieci, młodzieży i seniorów.
 12. Promocja Koszalina oraz Pomorza Środkowego w kraju i za granicą.
 13. Integracja społeczna mieszkańców ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie;
 14. Działalność szkoleniowa, informacyjna i promocyjna mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację zawodową ze szczególnym naciskiem na mieszkańców obszarów wiejskich;
 15. Rozwój zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym.
 16. Aktywizacji zawodowa mieszkańców w celu poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie.
 17. Rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie, młodzież oraz seniorów.

PROJEKTY

OFERTA

AKTUALNOŚCI

NASZE OSIĄGNIĘCIA

0
zrealizowane projekty
0
zorganizowanych szkoleń
0
zadowolonych klientów
0
-----

ZAMÓWIENIA