Partner do projektu

Zarząd Instytutu Rozwoju Zrównoważonego ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanegow ramach konkursu nr POWER 02.16.00-IP.06-00-006/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”. Poszukujemy partnera społecznego, organizację pozarządową, uczelnię lub instytut, które w okresie ostatnich 2 lat prowadziły...