Partner do projektu

Zarząd Instytutu Rozwoju Zrównoważonego ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanego
w ramach konkursu nr POWER 02.16.00-IP.06-00-006/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”. Poszukujemy partnera społecznego, organizację pozarządową, uczelnię lub instytut, które w okresie ostatnich 2 lat prowadziły udokumentowane działania edukacyjne w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa lub w zakresie dialogu społecznego.

Od potencjalnego partnera oczekujemy wniesienia wkładu kadrowego, technicznego i merytorycznego w zakresie szkoleń z prawa i ekonomii skierowanych do organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych. Prosimy składać oferty do dnia 24.10.2016, do godz. 17.00 drogą mailową na adres irzkoszalin@gmail.com. Wszelkich informacji odnośnie naboru partnerów udzielamy telefonicznie w dni robocze, w godz. 9.00-17.00 pod numerem 795 910 300 lub osobiście w siedzibie Instytutu.