Rozeznanie rynku nr 1/2020

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców modułów warsztatowych: 1. „Zastosowanie IT w działalności NOG”, 2. „E-marketing w 3 sektorze”, 3. „Fundraising dźwignią rozwoju NGO”; koordynacji projektu; zatrudnienia specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu; opracowania i produkcji materiałów promocyjnych w ramach projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

 ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Instytut  Rozwoju Zrównoważonego

75-632 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 12/1a  

dane: Nr KRS: 0000357049

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego rozeznania, która zawierać będzie następujące elementy formalne:

a)       datę sporządzenia odpowiedzi na rozeznanie rynku,

b)      własnoręczny czytelny podpis wykonawcy lub pieczątkę firmową z podpisem,

c)       adres lub siedzibę oferenta, numer NIP/PESEL,

d)      numer telefonu kontaktowego,

e)      Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

f)        Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

g)       Odpowiedzi na rozeznanie rynku należy udzielić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania).

h)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana jedną z możliwych dróg do dnia 15.04.2020 do godz. 10:00:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: irzkoszalin@gmail.pl – skan oferty,
  • listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (decyduje data dostarczenia),
  • poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej),
  • dostarczona osobiście do biura: Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego,
    ul. Wyspiańskiego 12/1a

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub w trakcie weryfikacji złożonych ofert zmienić lub wycofać swoje rozeznanie rynku.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych ofert.

5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w ciągu 2 dni kalendarzowych od następnego dnia otrzymania kompletnych i uzupełnionych odpowiedzi na rozeznanie rynku.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi każdego wykonawcę, który złożył ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie niezwłocznie po dokonaniu ostatecznego wyboru.

2. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty/ofert zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania.

V. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 100%

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r.

VII.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

CZĘŚĆ I:

Przeprowadzenie modułu warsztatowego pt. „Zastosowanie IT w działalności NGO” – 108 h,

CZĘŚĆ II:

Przeprowadzenie modułu warsztatowego pt. „E-marketing w 3 sektorze” – 108 h,

CZĘŚĆ III:

Przeprowadzenie modułu warsztatowego pt. „Fundraising dźwignią rozwoju NGO” – 108 h,

CZĘŚĆ IV:

Koordynacja projektu (9 miesięcy),

CZĘŚĆ V:

Monitoring projektu (9miesięcy),

CZĘŚĆ VI:

Założenie lub modernizacja 30 profili na Facebooku,

CZĘŚĆ VII:

Wykonanie lub modernizacja 30 stron internetowych,

CZĘŚĆ VIII:

Projektowanie i produkcja materiałów promocyjnych: smycze z nadrukami – 100 szt., notesy z nadrukami – 100 szt., pendrive z grawerami – 30 szt.

CZĘŚĆ IX:

Wykonanie i opublikowanie filmu podsumowującego projekt – ok. 5 min.

3. Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji   zamówienia.

4.   Zamawiający udostępnia salę szkoleniową, laptop i projektor.

5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zrezygnować z realizacji usługi w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, niezależnych od Zamawiającego.

Załącznik nr 1

……………………………………………….

            (Miejscowość i data)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

(Dane Oferenta: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP lub PESEL, adres, mail, telefon)

W odpowiedzi na rozeznanie rynku numer nr 01/2020 z dnia 15.04.2020, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców usług związanych z realizacją projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”:

Proponowana cena brutto za świadczenie usługi:

Cena brutto za usługę lub za godzinęCena brutto (słownie)
Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI
Część VII
Część VIII
Część IX

…………………………………………………………………….

( podpis i/ lub pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 2

……………………………………………….

(Miejscowość i data)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

(Dane Oferenta: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP lub PESEL, adres, mail, telefon                                                                                                    

W odpowiedzi na rozeznanie rynku numer nr 01/2020 z dnia 10.03.2020, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców usług związanych z realizacją projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektor”:

1. Oferent posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności związanych

z realizacją niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usługi, która jest przedmiotem rozeznania.

3. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na prawidłowe przeprowadzenie zlecenia.

……………………………………….……………………………………..

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta)