1. Głoszenie idei wolności, równości, tolerancji, praworządności i solidarności jako podstawowych wartości współczesnego świata.
 2. Wsparcie zrównoważonego rozwoju (w dziedzinie: gospodarczej, społecznej i środowiskowej), postępu cywilizacyjnego i krzewienie demokracji w obszarze działania Stowarzyszenia.
 3. Likwidacja barier mentalnych, stereotypów, uprzedzeń, złych nawyków, fobii itp., hamujących rozwój grup społecznych i jednostek.
 4. Stałe podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, poszanowania prawa, ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego oraz ekologii.
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie patologiom i wyrównywanie szans różnych grup społecznych.
 6. Promowanie aktywnych postaw życiowych, innowacyjności i kreatywności.
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie rozwoju gospodarczego i promowanie przedsiębiorczości, mobilizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.
 8. Działania wspierające naukę, edukację, oświatę i wychowanie, a także kulturę i sztukę.
 9. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, promocja zdrowia, kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.
 11. Wspieranie w szczególności wszelkich inicjatyw nakierowanych na realizację w/w celów w odniesieniu do dzieci, młodzieży i seniorów.
 12. Promocja Koszalina oraz Pomorza Środkowego w kraju i za granicą.
 13. Integracja społeczna mieszkańców ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie;
 14. Działalność szkoleniowa, informacyjna i promocyjna mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację zawodową ze szczególnym naciskiem na mieszkańców obszarów wiejskich;
 15. Rozwój zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym.
 16. Aktywizacji zawodowa mieszkańców w celu poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie.
 17. Rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców ze szczególnym naciskiem na obszary wiejskie, młodzież oraz seniorów.